88738196 - 88762345 (021)
این یک خبر است و این متن عنوان این خبر است

این یک خبر است و این متن عنوان این خبر است

T- shape uterus treated by surgical resectoscopy

T- shape uterus treated by surgical resectoscopy

 تروکار ساخت مرکز دکتر دبیراشرافی

تروکار ساخت مرکز دکتر دبیراشرافی

در هنگام عمل لاپاراسکوپی معمولاً تروکارهای که از ناحیه ناف وارد شکم می شوند 11mmو تروکارهایی که بالای سمفیزپوبیس وارد می شوند 6-7mm می باشند. در حین عمل چون طول تروکارهای 6-7mm ثابت است غلاف تروکار به محل عمل نزدیک است و در نتیجه باز شدن پنس های لاپاراسکوپی با اشکال مواجه می شود. در این حال جراح غلاف تروکار را مرتباً بداخل شکم وارد می کند و یا خارج می نماید. تکرار این عمل باعث شل شدن استقرار غلاف تروکار در محل عمل می شود و بعضاً از شکم خارج می شود و جراح مجبور است مجدداً آن را وارد شکم نماید که می تواند منجر به ترومای جدیدی شود.
قابل توجه متخصصین محترم زنان

قابل توجه متخصصین محترم زنان

همیشه وقتی در معاینه واژینال دهانه رحم بسیار بالا قرار دارد، بطوریکه قابل دسترسی از راه واژینال نیست و تا رحم را با تناکلوم به پائین نکشیم، عمل میسر نمی شود (و گاهی اصلاً میسر نمی شود). در این موارد بررسی نهائی معمولاً نشان میدهد که بعلت عمل جراحی قبلی رحم کاملاً به سطح قدامی شکم چسبیده است و آزاد نیست تا دهانه رحم به پائین کشیده شود.