35

جراحی زنان

جراحی های وسیع داخل رحمی( در چسبندگی ها، توده های رحمی و رحم های دو شاخ توسط هیستروسکوپ) و بالون توبوپلاستی