88738196 - 88762345 (021)

جراحی های زیبایی

عمل های زیبایی که در مرکز دکتر دبیراشرافی انجام میشود به شرح ذیل است

رینو پلاستی، مامو پلاستی، ابدومینوپلاستی، لیفت پیشانی، بلفارو پلاستی، اتوپلاستی، پروتز برست، پروتز چانه